İMAR VE İNŞAAT

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince;  Bölgemizdeki arazi kullanımı , yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

1)      İMAR HİZMETLERİ

-Bölgemizin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının koordine edilmesi.

-Bölge parsellerinin ve Katılımcılara ait parsellerin uygulama , ifraz , tevhit , terk ve ihdas işlemlerinin Bakanlığa sunulmak üzere ön kontrollerinin yapılması.

-İmar planı tadilat tekliflerinin incelenmesi ve raporlandırılması.

-Katılımcıların talepleri halinde 1/5000 nazım imar planı örneği , 1/1000 uygulama imar planı örneği , Vaziyet planı örneğinin düzenlenmesi ve onaylanması.

2)      RUHSAT VE İZİN HİZMETLERİ

-Bölge parsellerinin imar durumlarının düzenlenmesi.

-Katılımcıların yapacakları tesislere ait uygulama projelerinin OSB İmar planı ve Mer’i mevzuata göre incelenmesi , onaylanması  ve yapı ruhsatının düzenlenmesi.

-Bölge içerisindeki yapılaşmaların denetlenmesi , imara aykırı durumun tespiti halinde Yönetmelik gereğince işlemlerin yapılması.

-Katılımcılar ile  yapı denetim firmaları arasındaki sözleşmeye ve yapı denetim kanununa uygun olarak yapı denetiminin yapılmasını takip etmek , denetim hakedişlerini incelemek , takip etmek , onaylamak , onaylatmak.

-Tamamlanan yapıların iş bitirme belgelerini ve yapı kontrollerini yaparak , Yapı Kullanma izin Belgelerini düzenlemek.

 

Yapı Ruhsatı için Gerekli Belgeler

Yapı Kullanma İzin Ruhsatı için Gerekli Belgeler


3)      İNŞAAT HİZMETLERİ

-Bölgemiz sınırları içerisinde ASTİM OSB tarafından yapılacak veya yaptırılacak altyapı ve üstyapı inşaat işlerinin projelerinin hazırlanması / hazırlattırılması , teknik dokümanlarının oluşturulması v.b.

-Bölge içerisinde altyapı , yol ve çevre düzenlenmesi için her türlü inşaat işlerinin yapılması / yaptırılması ve kontrol edilmesi .

-Bölge içerisindeki trafik ve yön levhalarının düzenlenmesi.

-Bölgenin yukarıdaki konularla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalarını düzenlemek.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS