İmar Planı Değişikliği 10.06.2016

Aydın Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 09.06.2016 Tarih 9198 sayılı yazıları ve ekindeki İl İdare Kurulunun 09.06.2016 Tarih 24 sayılı kararına istinaden 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 4. maddesine göre Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 01.04.2016 Tarih ve 1637 sayılı Genel Müdürlük kararı ile 11.05.2016 Tarihinde onaylanan OSB içerisindeki 1955 ada 1,2,4,5,6,7 nolu parsellerin “Eğitim Alanı” (23.301,24 m2) ayrılmış olması ve bu alanın Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde “Endüstri Meslek Lisesi” olarak da faaliyet gösterecek olması , plan değişikliğinden sonra %11 ortak donatı oranının sağlanması , gerekçelerine istinaden mer’i imar planında    “Teknik ve Mesleki Eğitim Alanı” olarak ayrılmış olan OSB mülkiyetindeki 580 nolu parselin Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca “Sanayi Parseli” kullanımına dönüştürülmesini içeren Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesine ait  1/5000 ölçekli  1 paftadan oluşan Nazım İmar Planının  [ 1) M19b-19a]  ve 1/1000 ölçekli  2 paftadan oluşan Uygulama İmar Planlarının [ 1) M19b-19a-1d , 2) M19b-19a-4a  ] Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesi gereğince Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü idari binasında 10.06.2016 tarihinden itibaren bir (1)  ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS